Healthy Travel Officer, South Wales/Swyddog Teithio Llesol (Cymru)Organisation
Sustrans
Reference
SUS3422
Sector
Environment & Sustainability, Marketing & Communications, Project Management
Location
Cardiff
Salary Details
£24,938 per annum (pro rata for part-time hours)
Contract Type
Permanent
Hours per Week
This job can be considered for full time (37.5 hours) or from 30 hours per week
Closing Date
06/12/2021
This is an exciting opportunity to bring about lasting travel behaviour change across public sector organisations in Wales.

Job Description

About the role

.You will build and manage relationships with key Public Service Board partners in the Cardiff area who have signed the Healthy Travel Charter, such as NHS trusts, the police and the fire services. You'll be delivering behaviour change interventions and helping to deliver aspects of their Travel Plans.

In this role, you will deliver on a number of officer-led activities designed to build employees' confidence and enthusiasm for Active Travel. These might include:

 • information stalls
 • training sessions
 • led walks and rides
 • workplace challenges.

We are very happy to discuss working hours to suit individual circumstances.  This role is particularly suitable for compressed hours and will require travel and work at locations as necessary to undertake projects on behalf of Sustrans. Candidates should be based within the Cardiff or South Wales area.

About you

You will build relationships with ease, with the ability to communicate clearly and persuasively at all levels, including with those at executive levels.

We will ask for evidence of your experience in delivering either physical activity or behaviour change projects. You must also be able to describe successful events and campaigns, including the variety of media used and any research methods you have led on and used.

Engaging and motivating our partners is a key element of the role. To do this effectively, you must be aware of how large organisations' hierarchies work. You will pass on relevant information to lead workplace contacts to influence their internal policies and practices, supporting them to build active travel as a mode of transport into their organisations.

You must be a proficient user of MS Office applications, able to create engaging presentations and be competent in multimedia and social media for use in a professional setting.

 

Ynglyn â'r Swydd

Cyfle cyffrous i ddylanwadu ar newid ymddygiad dros y tymor hir ledled sefydliadau Sector Cyhoeddus yng Nghymru.

Ni fu ein gweledigaeth a’n cenhadaeth erioed mor berthnasol. Ledled y DU, mae llywodraethau yn addunedu buddsoddi a gweithredu ar gerdded a beicio. Nawr yw’r amser i ymgeisio i weithio gyda ni, a gwneud gwahaniaeth.

Byddwch yn adeiladu a meithrin perthnasau gwaith gyda phartneriaid Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus sydd wedi llofnodi’r Siarter Teithio Llesol, fel ymddiriedolaethau’r GIG, yr heddlu, a Gwasanaethau Tân yn ardal Caerdydd; yn cyflawni ymyriadau newid ymddygiad a helpu i gyflwyno agweddau o’u Cynlluniau Teithio.

Yn y swydd hon, byddwch yn arwain ar nifer o weithgareddau dan arweiniad swyddog, yn amrywio o stondinau gwybodaeth, sesiynau hyfforddi, teithiau tywys, reidiau a heriau yn y gweithle; yn meithrin hyder cyflogeion a chreu brwdfrydedd dros Deithio Llesol.

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, yn gweld gwerth mewn amrywiaeth a galluogi cynhwysiant. Ein nod yw bod yn gyflogwr gwirioneddol gynhwysol ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned, yn arbennig o blith grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.

Rydym yn fodlon trafod oriau gwaith fydd yn addas i amgylchiadau’r unigolyn. Mae’r swydd yn arbennig o addas ar gyfer gweithio oriau cywasgedig, a bydd angen gweithio a theithio i leoliadau fel bo’r angen er mwyn cyflawni prosiectau ar ran Sustrans. Dylai ymgeiswyr fod wedi’u lleoli yn ardal Caerdydd/De Cymru.

Amdanoch chi
Byddwch yn meithrin perthnasau gwaith yn hawdd, a byddwch yn gallu cyfathrebu’n eglur a darbwyllol ar bob lefel, yn cynnwys ar lefelau gweithredol.

Mae’n hanfodol cael tystiolaeth o’ch profiad yn cyflawni prosiectau sy’n destun gweithgaredd corfforol neu newid ymddygiadol. Rhaid i chi allu disgrifio digwyddiadau ac ymgyrchoedd llwyddiannus, yn cynnwys y dulliau amrywiol o gyfathrebu ac unrhyw ddulliau ymchwil rydych eisoes wedi arwain arnynt ac wedi’u defnyddio o’r blaen.

Mae ennyn diddordeb a hybu ein partneriaid yn elfen hanfodol o’r swydd. Er mwyn gwneud hyn yn effeithiol, rhaid i chi fod yn ymwybodol sut mae hierarchaeth mewn sefydliadau mawr yn gweithio. Byddwch yn trosglwyddo gwybodaeth berthnasol i gysylltiadau arweiniol mewn gweithleoedd, yn dylanwadu ar eu polisïau a’u harferion mewnol, a’u cefnogi nhw i ymgorffori teithio llesol fel modd o deithio yn eu sefydliadau.

Rhaid i chi fod yn fedrus yn defnyddio rhaglenni MS Office, yn gallu creu cyflwyniadau difyr, a bod yn hyddysg mewn gwaith amlgyfrwng a’r cyfryngau cymdeithasol mewn swydd broffesiynol.

 

Beth rydym yn ei gynnig?
Lles

 • 26 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, gyda gwyliau banc yn ychwanegol ar gyfer gweithwyr amser llawn
 • Gellir prynu wythnos ychwanegol o wyliau blynyddol (pro-rata i staff rhan-amser)
 • diwrnodau gwirfoddoli ar gyfer staff
 • gwasanaeth cefnogaeth am ddim, diduedd a chyfrinachol ar gael 24/7
 • Rydym yn aelodau o’r Green Commute Initiative a Cycle Scheme sydd ill dau yn cynnig cynlluniau beicio i’r gwaith
 • Ariannol
 • Cynllun Pensiwn Personol Grwp gyda chyfraniad cyfatebol gan Sustrans o 4% neu 5% o gyflog sylfaenol
 • benthyciadau ar gyfer beiciau, cyfrifiaduron a thocynnau tymor
 • Gostyngiadau

Cyfeillgar i deuluoedd

 • Tâl mamolaeth a thadolaeth uwch na’r isafswm
 • Arferion gweithio hyblyg (yr oriau llawn amser yw 37.5 yr wythnos, Llun - Gwener)

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, yn gweld gwerth mewn amrywiaeth a sicrhau cynhwysiant.

Rydym yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned, yn arbennig o gyfeiriad grwpiau sydd wedi eu tangynrychioli. Mae hyn yn cynnwys pobl sy'n ystyried bod ganddynt anabledd, a phobl o grwpiau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.

To apply: Click the apply link to be transferred to our recruitment site where you can download the full job description and apply online. To help us to manage our advertising resources please mention Ethical Jobseeker in your application.

 

Company Description

We’ve been working on walking and cycling since 1977. Sustrans is the charity making it easier for people to walk and cycle, by connecting people and places, creating liveable neighbourhoods, transforming the school run and delivering a happier, healthier commute.