Engineer, WalesOrganisation
Sustrans
Reference
SUS3726
Sector
Engineering, Environment & Sustainability
Location
Cardiff
Salary Details
£28,499 per annum pro rata for part time hours (Plus a £1,412 pa (pro rata) Recruitment & Retention
Contract Type
Permanent
Hours per Week
37.5
Closing Date
03/07/2022
We have an exciting ambition to ensure all people live in a city where our streets and public spaces serve everyone. Cities and Towns where everyone can live and travel safely and healthily, and where nobody is excluded.

Job Description

We now have a number of unique opportunities for talented Engineers to join our team working with local communities to design and deliver outstanding cycling and walking infrastructure.

We have an exciting ambition to ensure all people live in a city where our streets and public spaces serve everyone. Cities and Towns where everyone can live and travel safely and healthily, and where nobody is excluded.

By providing best-practice street design from conception to delivery, you’ll help us in our vision to allow everyone to travel in ways that benefit their health and wellbeing; creating healthier, happier cities that are accessible to all.

What our staff have to say:

“I like the fact that we get the opportunity to work on more than just the design aspects - you get the chance to be involved with project management, communities and stakeholders, and overseeing construction too. A lot of our projects are small so you really can see the progression from start to finish, and the difference that our schemes make to the communities where they are located. Finally, engineering at Sustrans is engineering without compromise - I know that without exception, every project I work on will have at its heart the aim to improve places and spaces for everyone.” - Katrina Adams, Sustrans Engineer,

We have an office hub in Cardiff. Ideally we’d like you to be within a sensible commutable distance of this, but we’re also hybrid working so nowhere within the region is too remote or too far. 

About you

We are looking for a talented designer who is passionate about infrastructure design, someone who would like the freedom to express themselves creatively. 

If you want to enhance your existing skills and develop new ones – we will support your professional development towards incorporated or chartered status.

So, if this sounds like you, apply today and help us create healthier places and happier lives for everyone.

We are committed to ensuring our team represents the diverse range of communities we work with across the region. As such, we particularly encourage and welcome applications from people from all parts of the community, particularly from under-represented groups. As an organisation, Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion.

Gwybodaeth am y swydd 

Mae gennym ni nifer o gyfleoedd unigryw i Beirianwyr talentog ymuno â’n tîm sy’n gweithio gyda chymunedau lleol i ddylunio a darparu seilwaith beicio a cherdded rhagorol.

Mae gennym uchelgais gyffrous o sicrhau bod pawb yn byw mewn dinas lle mae ein strydoedd a’n mannau cyhoeddus yn gwasanaethu pawb. Dinasoedd a Threfi lle gall pawb fyw a theithio’n ddiogel ac yn iach, a lle nad oes neb yn cael ei eithrio.

Drwy ddarparu dyluniad stryd sy’n dilyn arferion gorau o’r dechrau i’r diwedd, byddwch yn ein helpu i gyflawni ein gweledigaeth o ganiatáu i bawb deithio mewn ffyrdd sydd o fudd i’w hiechyd a’u llesiant; gan greu dinasoedd iachach a hapusach sy’n hygyrch i bawb.

Dyma sydd gan ein staff i’w ddweud:

“Rwy’n hoffi’r ffaith ein bod yn cael y cyfle i weithio ar fwy na dim ond yr agweddau dylunio – rydych chi’n cael cyfle i gyfrannu at reoli prosiectau, cymunedau a rhanddeiliaid, a goruchwylio’r gwaith adeiladu hefyd. Mae llawer o’n prosiectau’n fach, felly gallwch weld y cynnydd o’r dechrau i’r diwedd, a’r gwahaniaeth y mae ein cynlluniau’n ei wneud i’r cymunedau lle maen nhw wedi’u lleoli. Yn olaf, mae peirianneg yn Sustrans yn beirianneg heb gyfaddawdu – rydw i’n gwybod, yn ddieithriad, y bydd pob prosiect rydw i’n gweithio arno yn ganolog i’r nod o wella llefydd a mannau i bawb.”  - Katrina Adams, Peiriannydd Sustrans 

Mae gennym swyddfa yng Nghaerdydd. Yn ddelfrydol, hoffem i chi fod o fewn pellter cymudo synhwyrol iddi, ond rydyn ni hefyd yn hybrid, felly nid oes unrhyw le yn y rhanbarth yn rhy bell nac anghysbell. 

Amdanoch Chi

Rydyn ni’n chwilio am ddylunydd dawnus sy’n frwd dros ddylunio seilwaith, rhywun a fyddai’n hoffi cael y rhyddid i fynegi ei hun yn greadigol. 

Os ydych chi eisiau gwella eich sgiliau presennol a datblygu rhai newydd – byddwn yn cefnogi eich datblygiad proffesiynol tuag at statws corfforedig neu siartredig.

Felly, os yw hyn yn swnio fel chi, gwnewch gais heddiw a’n helpu i greu llefydd iachach a bywydau hapusach i bawb.

Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau bod ein tîm yn cynrychioli’r amrywiaeth eang o gymunedau rydyn ni’n gweithio gyda nhw ar hyd a lled y rhanbarth. Oherwydd hynny, rydyn ni’n annog ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned, yn enwedig gan grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli. Fel sefydliad, mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a galluogi cynhwysiant.

Work perks

Wellbeing

  • 26 days leave per annum plus bank holidays for full-time working.
  • Ability to buy an extra week of annual leave (pro-rata for part-time staff).
  • Staff volunteer days.
  • 24/7 free, impartial and confidential support service.
  • We are members of the Green Commute Initiative and Cycle Scheme who both offer cycle to work schemes.

Financial

  • Group Personal Pension Scheme with a 4% or 5% of basic salary contribution being matched by Sustrans.
  • Bike, computer and season ticket loans.
  • Discount benefits.

Family-friendly

  • Enhanced maternity and paternity pay.
  • Flexible Working practices (full-time hours are 37.5 per week, Monday - Friday).

Equality, diversity and inclusion

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion.  We welcome applications from people with the appropriate skills from all parts of the community.

To apply: Click the apply link to be transferred to our recruitment site where you can download the full job description and apply online. To help us to manage our advertising resources please mention Ethical Jobseeker in your application.

Company Description

We’re custodians of the National Cycle Network, a UK-wide network of traffic-free paths for everyone, connecting cities, towns and countryside, loved by the communities they serve. 

We bring people together to create places with clean air and green spaces, where friends and facilities are just a short walk away. Cities and towns where everyone can thrive without having to use a car.